Koszyk 0 szt, 0,00 zł
Twój koszyk jest pusty ...
Schowek 0 szt
Twój schowek jest pusty
1 » Regulamin konkursów na Facebook'u2

Regulamin konkursów na Facebook'u

REGULAMIN KONKURSU

Walentynkowa stylizacja 2018”


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem Konkursu „Walentynkowa Stylizacja 2018” jest RAFAŁ ADAMCZYK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXEL RAFAŁ ADAMCZYK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Al. Piastów 76/1; 70-326 Szczecin, NIP 8512692577, REGON 320333811, adres poczty elektronicznej: kontakt@maxel-cosmetics.pl, numer telefonu: 516 166 088.

Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora, w serwisie internetowym Facebook.com dostępnym pod adresem internetowym https://www.facebook.com/maxel-cosmeticspl-271771859579417/

Uczestnikiem Konkursu może być każdy Fan Fanpage Organizatora, który wyrazi chęć uczestnictwa i zgłosi swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu.

Udział Uczestnika w Konkursie i tym samym podanie przez Uczestnika związanych z jego udziałem w Konkursie informacji i danych, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, ale w przypadku wyrażenia przez Uczestnika chęci udziału w Konkursie – podanie informacji i danych może być konieczne do jego udziału w Konkursie. Regulamin określa zakres wymaganych danych i warunków, których spełnienie jest konieczne do udziału Uczestnika w Konkursie.

Uczestnik może w każdym momencie trwania Konkursu zrezygnować z udziału w nim powiadamiając o tym Organizatora.

Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 

Definicje – pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

​​​​​​1. FAN – osoba będąca użytkownikiem serwisu internetowego Facebook.com, która lubi Fanpage Organizatora (poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” dla Fanpage Organizatora)

2. FANPAGE – strona (fanpage) marki Organizatora w serwisie internetowym Facebook.com dostępna pod adresem internetowym https://www.facebook.com/maxel cosmetics.

3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

4. KONKURS „Walentynkowa Stylizacja”- niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

5. KOMISJA KONKURSOWA – komisja powołana przez Organizatora celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania ustalenia zwycięzcy Konkursu.

6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Konkursu.

7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://www.maxel-cosmetics.pl/.

8. ORGANIZATOR, ADMINISTRATOR – RAFAŁ ADAMCZYK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MAXEL RAFAŁ ADAMCZYK wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Al. Piastów 76/1; 70-326 Szczecin, NIP 8512692577, REGON 320333811, adres poczty elektronicznej: kontakt@maxel-cosmetics.pl, numer telefonu: 516 166 088.

9. UCZESTNIK – osoba fizyczna będąca Fanem Fanpage Organizatora i będąca konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Konkursie.

10. ZADANIE KONKURSOWE – graficzna odpowiedź sporządzona przez Uczestnika Konkursu polegająca na przesłaniu zdjęcia własnoręcznie wykonanej stylizacji paznokci o tematyce walentynkowej.
 

Zgodnie z wymogami regulaminu serwisu internetowego Facebook.com Organizator zwalnia właściciela serwisu Facebook.com spółkę Facebook Ireland Limited z odpowiedzialności związanej z organizacją Konkursu oraz informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

Konkurs jest organizowany na Fanpage Organizatora. W dniu rozpoczęcia Konkursu Organizator publikuje na swoim Fanpage post, w którym informuje o Konkursie, zaprasza Fanów do udziału w nim, podaje nagrody możliwe do wygrania w Konkursie oraz podaje datę jego zakończenia.

Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez przesłanie, w trakcie trwania Konkursu, Zadania Konkursowego w komentarzu do posta, o którym mowa w pkt. 2.1. Regulaminu.

Zadanie Konkursowe powinno być wykonane samodzielnie przez Uczestnika, powinno być pracą autorską, która nie była wcześniej publikowana. Uczestnika, w szczególności w związku z wykonaniem i przesłaniem Zadania Konkursowego, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych. Treści dostarczane przez Uczestnika, w szczególności w ramach Zadania Konkursowego, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Organizatora oraz osób trzecich, a także nie powinny zawierać słownictwa wulgarnego, obraźliwego lub naruszającego zasady współżycia społecznego.

Działania Uczestnika w ramach Konkursu nie powinny naruszać regulaminu serwisu Facebook.com (regulamin dostępny jest na stronie internetowej: https://www.facebook.com/policies).

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora i inne osoby, które brały udział w przygotowaniu lub organizowaniu Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 

WARUNKI I ZASADY KONKURSU

Konkurs trwa od dnia 29.01.2018 roku, od godziny: 20:00 do dnia 14.02.2018r roku, do godziny 22:00.

W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator powołał Komisję Konkursową składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja Konkursowa w sposób swobodny wybierze zwycięskie Zadania Konkursowe, kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, zgodność z tematyką Konkursu, oryginalność, kreatywność i walory artystyczne Zadania Konkursowego Uczestnika.

W Konkursie zostanie wyłoniony 1 (jeden) zwycięzca, 2 (dwóch laureatów) oraz 47 wyróżnień. Wyłonienie zwycięzcy oraz laureatów zostanie dokonane przez Komisję Konkursową.
 


Wygraną w Konkursie jest:

Nagroda główna10 lakierów hybrydowych Ramona Professional.

Nagroda za zajęcie 2 miejsca: 5 lakierów hybrydowych Ramona Professional

Nagroda za zajęcie 3 miejsca: 3 lakiery hybrydowe Ramona Professional

Kolory wygranych lakierów wybieramy losowo.

Nagroda za zajęcie miejsc 4-50: 1 lakier hybrydowy Ramona Professional w pięknym walentynkowym kolorze
 

Wynik Konkursu zostanie ogłoszony 15.02.2018r roku poprzez opublikowanie informacji o zwycięzcy (imię i nazwisko) na Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.com wraz z prośbą do zwycięzcy o kontakt z Organizatorem i podanie swoich danych niezbędnych do dostarczenia wygranej (imię i nazwisko oraz adres dostawy). Zwycięzca niezależnie od działań Organizatora proszony jest także o podjęcie niezwłocznego kontaktu z Organizatorem w celu dostarczenia wygranej.

Dodatkowo każdy z Uczestników Konkursu ma prawo otrzymać od Organizatora kupon rabatowy na zakupy w Sklepie Internetowym o wartości 10% – w tym celu Uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu za pośrednictwem Fanpage Organizatora w serwisie Facebook.com, celem otrzymania kuponu rabatowego.

Zwycięskie Zadanie Konkursowe będzie opublikowane przez Organizatora na Fanpage Organizatora.

Wygrana zostanie dostarczona zwycięzcy Konkursu na koszt Organizatora przesyłką pocztową na podany przez niego adres w terminie 14 dni od dnia podania przez niego danych niezbędnych do dostarczenia wygranej (imię i nazwisko oraz adres dostawy).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Konkursu skutkuje odmową udziału w nim.

Celem zbierania danych osobowych Uczestnika przez Administratora jest realizacja Konkursu. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest konieczność realizacji Konkursu.

Administrator w związku z realizacją Konkursu może przetwarzać następujące dane Uczestników: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy nagrody, numer telefonu

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: kontakt@maxel-cosmetics.pl albo pisemnie na adres Administratora: Al. Piastów 76/1; 70-326 Szczecin.
 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje związane z Konkursem Uczestnik może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@maxel-cosmetics.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Al. Piastów 76/1; 70-326 Szczecin.

Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora.

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Prawem właściwym jest prawo polskie.

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Przejdź do strony głównej